VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI BİLGİLENDİRME

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI NEDİR

Mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden uyuşmazlıkların kısa yoldan çözümlenmesini sağlayan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesinde yer alan cezalarda indirim uygulamasına ilişkin bilgilere kısaca aşağıdan ulaşabilirsiniz.Mükellefler, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için  düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep etme hakkına sahip bulunmaktadırlar.Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Nedir?Mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilmiş olan vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda vergi ziyaı cezasında belli oranlarda indirim yapılmak suretiyle kalan tutarın ödenmesine imkan sağlayan bir kolaylıktır. İndirim...

Devamını Oku

ARABULUCULUK KARARLARINDA İŞ AKDİNİN FESİH TARİHİ ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİNİN TARİHİDİR

ARABULUCULUK KARARLARINDA İŞ AKDİNİN FESİH TARİHİ ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİNİN TARİHİDİR

Arabuluculuk faaliyeti sonunda işçinin işe başlatılmaması hususunda tarafların anlaşmaya varması halinde, “arabuluculuk anlaşma belgesinin taraflar ve arabulucu tarafından imzalandığı tarihte” fesih geçerli hale gelecektir ve fesih tarihinin, taraflar ve arabulucu tarafından imzalanan arabuluculuk anlaşma belgesinde yer alan tarih olarak kabul edilecektir. İşçinin iş sözleşmesinin fesih tarihi arabuluculuk anlaşma belgesinin taraflar ve arabulucu tarafından imzalandığı tarih olarak kabul edildiğinden iş akdinin feshinden sonraki süre ile arabuluculuk anlaşma belgesinin taraflar ve arabulucu tarafından imzalandığı tarih arasında işverenin SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermesi ve tahakkuk edecek primleri ödemesi gerekmektedir. SGK’nın 28/02/2019 tarih 3381987 sayılı genel yazısına istinaden,“Arabuluculuk faaliyeti...

Devamını Oku

7251 S. “HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” DÜZENLEMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adsız Tasarım Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası

7251 S.  “HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASI HAKKINDA KANUN” DÜZENLEMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.07.2020 tarihinde kabul edilen ve 28.07.2020 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7251 sayılı “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yanı sıra 2004 sayılı İcra iflas Kanununda, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun ilgili hükümlerinde değişikliğe gidilmiştir. Görevsizlik ve yetkisizlik kararlarına ilişkin süre düzenlemesi:  7251 sayılı Kanunun 1. maddesiyle Hukuk Muhakemeleri Kanununun 20. maddesinde değişikliğe gidilerek Anayasa Mahkemesinin 10.02.2016 tarihinde almış olduğu 2015/96 E., 2016/9 K. sayılı kararıyla 20.maddede yer alan “görevsizlik...

Devamını Oku

SOSYAL MEDYA İÇİN YENİ DÜZENLEME 

Adsız Tasarım Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından, mecliste yasalaştı.Peki, "Sosyal Medya Düzenlemesi" ile hayatımıza neler girecek ? Öncelikle bu düzenlemenin yasalaşması ile birlikte sosyal ağlara 3 aylık bir hazırlık tamamlama süreci tanınacaktır. Bu süreçte sosyal ağlardan Türkiye'deki beklentiler neler olacaktır?İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a "sosyal ağ sağlayıcı" şeklinde yeni bir tanımlama getirilmektedir. Türkiye'den günlük erişimi milyonlara ulaşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemeleri ve iletişimin kolaylık görülebilecek şekilde internet sitelerinde barındırmaları gerekecektir. Temsilci bulundurma zorunluluğunun şartlarını taşımasına rağmen Türkiye’de temsilci bulundurmayan sosyal medya şirketleri 5...

Devamını Oku

AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İSG KANUNU VE İDARİ PARA CEZALARI

AZ TEHLİKELİ İŞ YERLERİNDE İŞ YERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAŞLADI PEKİ YERİNE GETİRİLMESİ GEREKENLER NELER?1- 01/07/2020 tarihinden itibaren; − Kamu Kurumları − 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyeri işverenleri, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırmak veya bunlardan hizmet almak zorundadır.2- 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.3- İş sağlığı ve İş Güvenliği Kanunun kapsamında alınması...

Devamını Oku

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI

kıdem tazminatı vergiden istisna tutarı

01.07.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı 7,117.17 TL’dir. Kıdem tazminatı belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen para olarak tanımlanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’na göre kıdem tazminatlarının belirli koşullar içerisinde vergilendirilmemesi gerekmektedir.Bu kapsamda 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 5’inci maddesi değişik Geli Vergisi Kanununun kıdem tazminatı ile ilgili 25/7’nci fıkrası aşağıdaki gibidir.“7. (Değişik: 21/3/2018-7103/5 md.) a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa göre ödenmesi gereken kıdem...

Devamını Oku

ARALARINDA MENFAAT ÇATIŞMASI BULUNAN SANIKLARIN AYNI MÜDAFİ TARAFINDAN TEMSİL EDİLMELERİ

ARALARINDA MENFAAT ÇATIŞMASI BULUNAN SANIKLARIN AYNI MÜDAFİ TARAFINDAN TEMSİL EDİLMELERİ

T.C. Yargıtay Ceza Genel KuruluEsas No:2011/44 Karar No:2011/122 K. Tarihi:Haksız tahrik altında eşini öldürme suçundan sanık Makbule'nin TCY'nin 82/1-d, 29/1 ve 62. maddeleri uyarınca 17 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan sanık Nihat'ın ise TCY'nin 81/1, 29/1 ve 62. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanıklar hakkında TCY'nin 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin, (Malatya İkinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nce 17.12.2008 gün ve 75-456 sayı ile verilen ve sanıklardan Makbule yönünden kendiliğinden temyize tabi olan hükmün, katılanlar vekili ve sanıklar müdafii tarafından da temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay Birinci Ceza Dairesi'nce 06.04.2010 gün ve 6071-2085...

Devamını Oku

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kanuna ilişkin ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun vermiş olduğu kararlar çerçevesinde, veri sorumlularının bir takım yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerden birisi de, Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğüdür.Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için bir yükümlülük olmakla birlikte kişisel verisi işlenen gerçek kişiler için de bir haktır. İlgili kişinin, işlenen kişisel verileri hakkında bilgilendirilmesini ifade eden aydınlatma yükümlülüğü, kişisel veri işlemenin hukuka uygun şekilde yerine getirilebilmesi için olmazsa olmaz bir şarttır.Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, ilgili kişinin talebine bağlı bir yükümlülük değildir. Ayrıca veri sorumlusu, kişisel veri işlerken ilgili kişinin açık rızasının ya da...

Devamını Oku

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

7246 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 24 Haziran 2020 Tarihli ve 31165 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNKanun No. 7246   Kabul Tarihi: 16/6/2020MADDE 1 – 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“Aşağıda belirtilen şartların tamamının varlığı halinde, teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararları 4 üncü madde hükümlerinin uygulanmasından muaftır:a) Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması,b) Tüketicinin bundan yarar...

Devamını Oku

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

10.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda veya el yazısıyla atılan imza ile fiziksel ortamda yapılan resmî yazışmalara ilişkin kuralları belirlenmesi, bilgi veya belge alışverişini, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesi ve uygulama birliğini sağlanması amacı taşımaktadır. Bu kapsamda, Yönetmelik’in 3. maddesinde tanım ve belirlemeler yapılmış olup, “Belgenin Özellikleri” başlıklı İkinci Bölümde resmi yazışma ortamları, nüsha sayısı, belgenin şekli özellikleri, yazı tipi ve harf büyüklüğü 3. maddede belirtilen hallere özgü olarak düzenleme altına alınmıştır. “Belgenin Bölümleri” başlığı altında yazı alanı, kurumsal logo, başlık, sayı, tarih, konu, muhatap, ilgi,...

Devamını Oku