EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE AYRIMCILIK TAZMİNATI

EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE AYRIMCILIK TAZMİNATI

Davacının Hastane Yazısı İle Hamileliğini Davalı İşverenliğe Bildirdiği Ardından Davacının Yöneticisi Tarafından Davacıdan Verim Alınamadığı Gerekçesiyle Kendisiyle Çalışmak İstenmediğinin Bildirildiği ve İş Sözleşmesinin Feshedildiği/Davacı İşçinin İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olan Bir Çalışmasının Bulunmadığı Aksine Yaptığı Çalışmaların Yöneticisi Tarafından Takdir Edildiği - Davacının Hamileliği Nedeniyle Ayrımcılık Yapılarak İş Sözleşmesinin Feshedildiği Anlaşılmakla Ayrımcılık Tazminatının Koşullarının Oluştuğu  T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2016/1423 K. 2019/11167 T. 15.5.2019* EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIKNEDENİYLE AYRIMCILIK TAZMİNATI ( Davacının Hastane Yazısı İle Hamileliğini Davalı İşverenliğe Bildirdiği Ardından Davacının Yöneticisi Tarafından Davacıdan Verim Alınamadığı Gerekçesiyle Kendisiyle Çalışmak İstenmediğinin Bildirildiği ve İş Sözleşmesinin Feshedildiği/Davacı İşçinin İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olan Bir Çalışmasının Bulunmadığı Aksine Yaptığı Çalışmaların Yöneticisi Tarafından Takdir...

Devamını Oku

Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

GÜMRÜK VERGİLERİNİN EKSİK ÖDENMESİ NEDENİYLE BAŞLATILAN BİR SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMAYA KONU KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETME

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 09 Ağustos 2019 Tarihli ve 30857 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.  Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığından:5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE GÜMRÜK VERGİLERİNİN EKSİK ÖDENMESİ NEDENİYLE BAŞLATILAN BİR SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMAYA KONU KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKAmaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddesine istinaden, gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü...

Devamını Oku

Türkiye’de İlk Defa Evcil Hayvan Tahliyesine İlişkin Emsal Bir Karar Verildi

Evcil Hayvanların Tahliyesi ile ilgili Emsal Karar

Türkiye'de ilk defa, evcil hayvanın tahliyesine ilişkin verilen yerel mahkeme kararı bozularak, hayvanın tahliye edilmemesine yönelik kesin olmak üzere karar verildi. Karar, tüm Türkiye için emsal niteliktedir. Evcil Hayvanların tahliyesi davalarında Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Temel Hak ve Özgürlükler ile Yönetim Planındaki hayvan beslenmesi yasağının çakışması nedeniyle bir çok sorun yaşanmaktaydı. Bölge Adliye Mahkemesi oy birliği ile hayvan sahiplerini haklı görerek verdiği kesin kararda devrim niteliğinde gerekçelere yer vermiştir. T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A G E R E K Ç E L İ İ S...

Devamını Oku

Kişisel Veri İhlali Bildirimi

Kişisel Veri İhalili Bildirimi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında veri sorumlusunun;Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamakamacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğu, (5) numaralı fıkrasında ise, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusunun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (Kurul) bildireceği, Kurulun, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebileceği hükme bağlanmıştır.Veri ihlal bildirimlerinde,...

Devamını Oku

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, Nafaka Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Nafaka Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Nafaka Çalıştayı Sonuç Bildirgesine ilişkin yapılan basın açıklaması şöyle;"YOKSULLUK NAFAKASINDA YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMASINA İHTİYAÇ YOKTUR Sözümüzde Israrcıyız""İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve kadın hakları alanında çalışan tüm Sivil Toplum Kuruluşları olarak yoksulluk nafakasında yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekmediğini, mevcut düzenlemenin yeterli olduğunu, yeni düzenleme yapılması halinde kadınların mağduriyetine yol açacağını kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. Nitekim Kadın Hakları Merkezi olarak düzenlediğimiz “ Nafaka Çalıştayı”nda da aynı görüş dile getirilmiş ve çıkan Sonuç Bildirgesinde nafaka konusunda hiçbir değişiklik  ya da yeni düzenleme yapılmaması yönünde fikir birliğine varılmıştır."SONUÇ BİLDİRGEMİZDE- Nafaka uygulaması  tarihsel olarak Roma döneminden itibaren vardır. Osmanlıda da nafaka...

Devamını Oku

Trafik Cezaları Bedelleri 2019

Trafik Cezaları Bedelleri 2019

Trafik'te şoförlerin uyması gereken hız limitleri ve trafik kurallarına ilişkin 2019 bedelleri açıklandı.KGM tarafından yayınlanan mevzuatlar ile şehir içinde, şehirlerarası oto yollarda ve diğer oto yollarda hız sınırları belirlenmektedir. Bu hız sınırları yolların yapımı sırasında dikkate alınmakta, yolda oluşan yıpranmalar, yolların fiziki durumu o bölgenin iklim koşulları, arazinin engebe durumu hız sınırı tespitinde dikkate alınmaktadır.Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokole göre, HGS/OGS noktalarında araçların otoyola giriş ve çıkış arasındaki süreye bakılacak. Otoyolun kaç kilometre olduğu ve buna göre 120 km hızla otoyolu ne kadar sürede tamamlayabileceği belirlenecek, eğer süre limitin altındaysa aşarı hızdan ceza yazılacak. Emniyet...

Devamını Oku

Askeralma Kanunu

asker alma kanunu yasalaştı

Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 335 oyla kabul edilerek yasalaştı.Düzenlemeyle askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığı'nca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.Askerlik çağı, cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek. BEDELLİ ÖDEMEİstekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığı'nca...

Devamını Oku

Belediye Başkanı Neden Mal Beyanında Bulunur?

Belediye Başkanı Neden Mal Beyanında Bulunur

Belediye Başkanı olarak göreve başlayan kişiler "Neden Mal Bildirimi Yapar?"Mal Beyanında bulunmanın hukuki dayanağı, 3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu” ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliktir.Bu çerçevede, Rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele amacıyla hazırlanan Kanun; kapsamında yer alan kişilerin mal bildiriminde bulunmasını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edinmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma hallerinde uygulanacak yaptırımları düzenlemiştir. Kanunun uygulanmasını göstermek amacıyla yürürlüğe konulan Yönetmelik ise mal beyanıyla ilgili detay bilgileri içermektedir.Kanun, mal bildiriminde bulunması gerekenleri tek tek saymış ve kamu kurum ve kuruluşlarında işçi sayılmayan kamu çalışanlarının da mal bildiriminde bulunacağını...

Devamını Oku

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik

KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 12 Haziran 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete - Sayı : 30799BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNKanun No. 7176 Kabul Tarihi: 30/5/2019 MADDE 21 – 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“GEÇİCİ MADDE 14 – Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 4/11/1983 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiilî el konulması veya hukuki el atılması sebebiyle mülkiyet hakkından doğan...

Devamını Oku

Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi Yönetmeliği

Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi Yönetmeliği

Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi Yönetmeliği  1 Haziran 2019 cumartesi günü 30791 sayılı resmi gazete ile bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından bilgileri toplamak bilgi koordinasyonu sağlamak üzere Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ile Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nin yapısı görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu Ve Merkezi Yönetmeliği yayınlanmıştır.Bu yönetmeliğe göre merkezin görev ve yetkileri şunlardır;a) Yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen siyasi ekonomik askeri Sağlık Güvenlik ve benzeri alanlar ile acil durumlara ilişkin tüm gelişmeleri takip etmek ve önemli görülenlerin arzını sağlamak, b) Merkeze düzenli kesintisiz hızlı ve güvenilir bilgi akışını sağlamak, ...

Devamını Oku